Bölüm Hakkında

2-BÖLÜM HAKKINDA

Geleneksel Türk Sanatları Programı teknik bilgi ve becerilerle donanmış, Türk-İslam kültürümüzün korunması ve yaşatılması gerekliliğine inanan, bu alanda eser üreten, disiplinler arası bağlantılar kuran tasarımcı yetiştirir. 

Programın dört yıl süren lisans eğitimi; genel kültür, teorik ve uygulamalı meslek/alan derslerini kapsamaktadır. Program seçimlik üç uzmanlık alanı sunmaktadır.

 • Kitap Sanatları alanı(KST)
 • Çini Tasarımı alanı(ÇST)
 • Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri alanı (HKT)

Geleneksel Türk Sanatları Programı dört yıllık lisans eğitimi veren, ayrıca lisansüstü yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları uygulayan bir programdır. Programla teknik bilgi ve becerilerle donanmış, Türk-İslam kültürümüzün korunması ve yaşatılması gerekliliğine inanan,  disiplinler arası bağlantılar kuran tasarımcı yetiştiren, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir eğitim amaçlanmaktadır.

Programın Amaçları

 • Geleneksel Türk Sanatları’nı kronolojik sistem içinde incelemek,
 • Geleneksel Türk Sanatları’nın estetik ve teknik detaylarını bir bütün içinde kavramak,
 • Atölye ve diğer uygulamalı çalışmalarda tasarlayıcı ve geliştirici öğrenmelere ağırlık vermek,
 • Geleneksel Türk Sanatları ile günümüz ihtiyaçları arasında köprü kurarak birleştirici uygulamalar yapmak,
 • Geleneksel sanatlarla ilgili alan, arşiv v.b. tarama ve dokümantasyon çalışma yöntemlerinin öğrenimini yapmak,
 • Geleneksel sanatları ulusal ve uluslararası düzeylerde tanımak, tanıtmak, belgelemek,

Programın Avantajları

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu geleneksel sanatlardaki kültürel markalaşmayı yaratacak, tasarım ilke ve yöntemlerini bilen, geleneksel öğreti ve çağdaş teknolojik imkânları kullanarak yeni tasarımlar yapabilen bireyler yetiştirilir.

Bu öğretim programında ortak eğitim verilen ilk iki yıldan sonra %50 oranında seçmeli dersler ile kitap sanatları, çini, halı-kilim ve kumaş desenleri tasarımında uzmanlaşma sağlanır.

Akademik ve Teknolojik Gelişmeler İçerisindeki Yeri

 • Geleneksel Türk Sanatları Programı’nda kültürel bilgi birikimi, teknolojik alt yapı ve çağdaş sanat anlayışıyla tasarımcı yetiştirilecektir.
 • Kurumlararası çalıştaylar, teknik ve inceleme gezileri ile hem öğrencinin hem de akademik kadronun gelişmesi ve sanat alanlarındaki güncel gelişmeleri takip etmesi mümkün olacaktır.
 • Bu programda atölye deneyimi oldukça önemsenmiş ve böylece mezun olacak öğrencinin geleneksel sanatlar atölyelerinde kendini göstermesi ve piyasada kabul görmesi sağlanacaktır.
 • Geleneksel Türk Sanatıyla ilgili alanlarda bilgisayar yazılımları ile tasarım çalışmaları yapılarak teknolojik gelişmeler paralelinde eğitim sürdürülecektir.
 • Teknolojik gelişim gösterebilen sektörlere Geleneksel Türk Sanatı bakış açısı ile estetik tasarımlar yaparak katkı sağlayacaktır.

Kazanılan Derece
Lisans derecesi

Derece Seviyesi
6. seviye Lisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Muafiyet Uygulaması

Sanat ve Tasarım Fakültesinin Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde daha önceki yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir. Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Geleneksel Türk Sanatları Bölümüne iki farklı şekilde öğrenci yerleştirmesi yapılmaktadır. Bölüme alınacak öğrencilerin % 60’ı TS-2 puan türleri ile MTOK kontenjanından, % 40’lık dilimi ise YGS herhangi bir puan türünden ilan edilen taban puan almış olanların girebilecekleri Özel Yetenek Sınavında başarılı olanlar seçilmektedir.

Program Profili

Geleneksel Türk Sanatları bölümü 2013 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. 4 yıllık lisans programı olan Geleneksel Türk Sanatları programında, YÖK temel dersleri, alana yönelik teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Öğrencilerimiz eğitimlerinin V. yarıyılda yetenekleri doğrultusunda, Kitap Sanatları, Çini Tasarımı, Halı-Kilim ve Eski Kumaş Desenleri alanlarından birini seçerek branşlaşabilmektedirler. Ayrıca, VI. Yarıyıl sonunda çıkılan 30 gün iş stajı ve VII. yarıyılda İşyeri Eğitimi doğrultusunda, teorik ve uygulamalı eğitimlerle branşında uzmanlaşma fırsatları sunulmaktadır. Bu sayede öğrenci özel sektör ya da resmi kuruluşlarda bilgilerini pratiğe dönüştürerek kariyer edinme şansı elde etmektedir. Ayrıca, LLP Erasmus, AB Comenius, LLP Leonardo Da Vinci Programı, 7. Çerçeve Programı ve Gençlik Programlarından faydalanarak kendilerini geliştirme olanağı bulabilirler.

Program Yeterlilikleri

1-Geleneksel Türk Sanatları alanı ile ilgili Türk-İslam sanat kültürü ve estetik konularında bilgi sahibidir

2-Bilimsel araştırma yöntemlerini bilir

3- Geleneksel Türk Sanatları alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır

4- Kitap, Çini, Halı-Kilim-kumaş tasarımı alanındaki yeterli düzeyde bilgi, beceri ve alışkanlıkları kullanarak tasarım yapar

5- Teknolojik gelişmeleri kullanarak Geleneksel Türk Sanatları alanında yenilikçi prototip ürün geliştirir

6- Geleneksel Türk Sanatları alanındaki uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ya ekip üyesi olarak sorumluluk alır

7- Geleneksel Türk Sanatları alanında özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir

8- Çözümleyici ve eleştirel düşünür

9- Kendi eserlerini sorgulama

10- Geleneksel Türk Sanatları alanı ile ilgili konuları görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak aktarır

11-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevrede proje, etkinlikler düzenler ve uygular

12- Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve Uluslararası değerlerin farkındadır

13- Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceyle, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir

14- Alanında başarıyla iş yürütebilecek yetkinliğe sahiptir

İstihdam Olanakları

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, Geleneksel Türk Sanatları ve Etnografya Uzmanı olarak; müze ve kütüphanelerde, arşivlerde, ilgili resmi ve özel kurumlarda, sanatçı ve tasarımcı olarak; tasarım ajanslarında, tanıtım sektöründe,  konservasyon ve restorasyon alanında çalışabildiği gibi kendi atölyelerinde ya da özel atölyelerde sanatçı veya tasarımcı olarak çalışabilir.

 Üst Derece Programlarına Geçiş

Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Geleneksel Türk Sanatları Anasanat dalında; Tezli Yüksek Lisans Programı ve Sanatta Yeterlik Programı bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

(1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

(2) 21 inci maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.

(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

Notlar

Katsayılar

AA

4.00

BA

3.50

BB

3.00

CB

2.50

CC

2.00

DC

1.50

DD

1.00

FD

0.50

FF

0.00

 

 

B: Kredisiz dersler için başarılı,

K: Kredisiz dersler için kalır,

D: Devamsız,

G: Girmedi,

M: Muaf ,

S: Süren çalışma,

E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)

(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.

 (6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dâhil edilmez. (7) (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

 

 

Mezuniyet Koşulları

Geleneksel Türk Sanatları bölümünden mezun olabilmek için, programda mevcut olan her ders için gerekli geçme notunu almış olmak (A,B,C,D,E) ve toplam 240 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir. Ayrıca, Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, teorik derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Çalışma Şekli

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde “Tam Zamanlı” öğretim yapılmaktadır